عشق

 وخطاست اگر بیندیشیم
عشق حاصل مصاحبت دراز مدت و با هم بودنی مجدانه است.
عشق ثمره ی خویشاوندی روحی است
و اگر این خویشاوندی در لحظه ای تحقق نیابد
در طول سالیان و حتی نسل‌ها نیز تحقق نخواهد یافت !
/ 0 نظر / 18 بازدید